The 18th Committee List

2020-2025

Senior Honorary Presidents:
Fai Yuen Lam、Xiangmo Huang

Honorary Presidents:
Chuangxiong Luo、Wencheng Guo、Anne Bi、Xueping Liu、Xueshui He、Yeguang Xue、Shuihua Xue、Fuguan Wang、Qiongzhen Lin、Amen Lee、Geng Gao、Ernan Chen、Ven Tan、Shaowei Chen、Quanqing Gao、Yuean Xie、Chi Ming Lam、Gongjin Lin、Yuqun Cai、Bangzhao Pan、Youyu Huang、Honghe Liu、Feipeng Wu、Xiangsheng Chen、Jinshan Xu、Gangsheng Fu、Omega Replica Renchu Lin、Shilian Ye、Junye Huang、Alex Wu

Honorary Advisors:
The Hon Nick Bolkus, Mrs Helena Carr Helen Sham-Ho、Frank Chou、Simon Ko、 Master Lianyuan Ji、Tony Goh、Patrick Wong、Hung Ly、Robert Kok、Rev.Zhiji、Jianmin Song、Weimin Tang、Tie Shen、Hudson Chen、Benjamin Chow

Advisors:
Deng Xu、Zhangqiang Wu、Zuneng Shi、Zuyue Chen、Anyang Ma、Leng Tan、Josephine Lam、Peiqing Cao、Yongcong Huang、Rongming Wei、Shuqiong Hong、Gaojun Zheng、Yuqing Chen、Weijie Chen、Dunping Feng、Xianxin Liu、Simon Low、Junwu Yu、Yugan Chen、Benrong Deng、Kiing H Law、Gaosheng Du、Lianjing Huang、Yuande Su、Tianming Jin、Mingyong Zhao、Tianming Dong、Aiying Li、Bingfan Dai、Xianwen Wu、Zhiqiang Huang、Nansheng Guo、Shao Liang Xie、Wen Yuan Hong、Jiaqing Yang、Sharon Chen、Danqi Zhang、Peter Rao、Xiaodong Pan、Simon Mu、Henry Yang、Youfu Wu、Xiuling Li、David Chen、Qiang Zhang、Tiaoshou Hong、Hongya Cai

Legal Advisors:
Edwin Kwan、Tiancheng Lin

Chief Supervisor:
Victor Wong

President:
Eng Joo Ang

Executive Vice President:
Chieu Lim

Vice Presidents:
Xie Wen、Shan Chin Su、Jim G Lee、Lu Jian

Secretary General:
Jing Hong Wei、David Trang

Treasurer:
Nanbo Chen

Committee Members:
Fengxian Chen 、Rosita Ang、Lilian Zhang、Jia Rong Zhuang、David Chuan Hwa Yap、Hap Jiang

English | 中文