The 16th Committee List

2014-2016

Senior Honorary Presidents:
Fai Yuen Lam、Xiangmo Huang

Life Honorary Presidents:
【William Chiu】、Wenrui Zhang

Honorary Presidents:
Chuangxiong Luo、Wencheng Guo、Anne Bi、Xueping Liu、Xueshui He、Yeguang Xue、Shuihua Xue、Fuguan Wang、Chen Zhang、Qiongzhen Lin、Amen Lee、Geng Gao、Ernan Chen、Ven Tan、Shaowei Chen、Quanqing Gao、Yuean Xie、Chi Ming Lam、Gongjin Lin、Yuqun Cai、Bangzhao Pan、Youyu Huang、Honghe Liu、Feipeng Wu、Xiangsheng Chen、Jinshan Xu、Gangsheng Fu、Renchu Lin、Qing Gao、Dao Lin

Honorary Advisors:
The Hon Nick Bolkus, Mrs Helena Carr, Mr Mark Coure Ernest Wong、Helen Sham-Ho、Frank Chou、Simon Ko、 Master Lianyuan Ji、Tony Goh、Patrick Wong、Hung Ly、Robert Kok

Advisors:
Deng Xu、Zhangqiang Wu、Zuneng Shi、Zuyue Chen、Anyang Ma、Leng Tan、Josephine Lam、Peiqing Cao、Yongcong Huang、Rongming Wei、Shuqiong Hong、Gaojun Zheng、Yuqing Chen、Weijie Chen、Dunping Feng、Xianxin Liu、Simon Low、Junwu Yu、Yugan Chen、Benrong Deng、Kiing H Law、Gaosheng Du、Lianjing Huang、Yuande Su、Tianming Jin、Mingyong Zhao、Tianming Dong、Aiying Li、Bingfan Dai、Xianwen Wu、Zhiqiang Huang、Nansheng Guo

Legal Advisors:
Edwin Kwan、Tiancheng Lin

Chief Supervisor:
Victor Wong

President:
Eng Joo Ang

Executive Vice President:
Chieu Lin

Vice Presidents:
Silian Yu、Daolin Chen、 Shan Chin Su、Wen Xie、Xuhui Wu、Jimmy Lee

Secretary General:
David Trang

Treasurer:
Nanbo Chen

Committee Members:
Fengxian Chen、Xiuling Li、Lilian Zhang、Rosita Ang、Tianshou Hong、Chuanhua Ye、Youfu Wu、Qiang Zhang

English | 中文